ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Με ιδιαίτερη ευαισθησία σε ζητήματα οικολογίας και προστασίας του περιβάλλοντος και παράλληλα ευθυγραμμιζόμενοι με το κοινοτικό και εγχώριο πλαίσιο όσον αφορά στην αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – η αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον τόπο, καθώς συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, ενισχύει την ενεργειακή αυτάρκεια και αειφορία, βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα μέσω μείωσης της χρήσης συμβατικών καυσίμων και παράλληλα ευνοεί την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας – προτιθέμεθα να προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες για:

  • Την προώθηση της εφαρμογής του νέου πλαισίου των Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ν. 4513/2018) αποσκοπώντας στην προάσπιση της ενεργειακής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα.

  • Την υποστήριξη / προώθηση επενδύσεων σε σταθμούς Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την αρτιότερη αξιοποίηση του ενεργειακού παραγωγικού δυναμικού της περιοχής και την εξοικονόμηση κόστους για τα μέλη της τοπικής κοινότητας (π.χ. μέσω τηλεθέρμανσης)

  • Την πιστοποιημένη οικολογική διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων της αγρο-κτηνοτροφικής και γαλακτοκομικής δραστηριότητας της περιοχής μέσω προώθησης επενδύσεων βιοαερίου, δίνοντας οριστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα του τόπου.

  • Την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του Δήμου (συμπεριλαμβανομένων των σχολικών κτιρίων) με σκοπό τη βελτιστοποίηση των ενεργειακών απαιτήσεών τους, καθώς και την εξοικονόμηση πόρων μέσω της απεξάρτησης τους από συμβατικά είδη καυσίμου.

Κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί πως η υλοποίηση του προαναφερθέντος σχεδιασμού αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ενεργειακή αυτονομία της περιοχής και η προώθηση της αξιοποίησης φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας.

  • 250
  •  
  •  
  •  
  •